Shop
Medicinal herbal teas ready to go. Just add to water. High quality, gluten free,
 
 
Sherry Mosley, MSOM, Chinese Medicine, Shamanic Practitioner, Akashic Practitioner: learn to shamanic journey
Sherry Mosley, MSOM, Chinese Medicine, Shamanic Practitioner, Akashic Practitioner: learn to shamanic journey
Sherry Mosley, MSOM, Chinese Medicine, Shamanic Practitioner, Akashic Practitioner: learn to shamanic journey
Medicinal Herbal Tea Powder
I AM Calm, Joyful, Peaceful & Fall Asleep
 
 Good for anxiety, emotionally stressful times, unable to fall asleep at night or waking up at night restless.


3 spoonfuls 3 times/day

Ingredients: Suan Zao Ren, Wu Wei Zi, Bai Zi Ren, He Huan Pi, Dang Gui, Mai Men Dang, Yuan Zhi, Gou Qi Zi, Tu Si Zi, Rou Cong Rong, Shu Di, Lian Zi, Ren Shen, Huang Qi, Tian Nan Xing, Shan Yao, Shi Chang Pu

Stop herbs if you contract a cold, flu or other virus. Seek consult if pregnant or breastfeeding or taking high blood pressure or cancer treatment medications.


1 week supply, 63g

$30
Medicinal Herbal Tea Powder
I AM Chill & Relaxed
 
 Good for daily stress, tension, PMS, and/or irritability (especially in Spring).3 spoonfuls 3 times/day

Ingredients: Bai Shao, Fu Ling, Dang Gui,
Bai Zhu, Wei Jiang, Zhi Gan Cao, Chao Hu, Bo He
Stop herbs if you contract a cold, flu or other virus. Seek consult if pregnant or breastfeeding or taking high blood pressure or cancer treatment medications.


1 week supply, 63g

$30
Medicinal Herbal Tea
I AM Calm, Joyful, Peaceful & Fall Asleep
 
 3 spoonfuls 3 times/day

Ingredients: Bai Shao, Fu Ling, Dang Gui,
Bai Zhu, Wei Jiang, Zhi Gan Cao, Chao Hu, Bo He

Stop herbs if you contract a cold, flu or other virus. Seek consult if pregnant or breastfeeding or taking high blood pressure or cancer treatment medications.


$25
Buy Now
Buy Now
Buy Now